Moestuin

O nee, er is iets misgegaan. Controleer uw netwerkverbinding en probeer het opnieuw.

Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 13-11-2023.

Lees deze servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

1 - Interpretatie en definities

1.1 - Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

1.2 - Definities

Voor de doeleinden van deze Servicevoorwaarden:

 • Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij 'controle' betekent dat u 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten met stemrecht bezit de verkiezing van directeuren of andere managementautoriteiten.
 • Applicatie betekent het softwareprogramma dat door het Bedrijf of de Operator wordt geleverd en door U is gedownload op een elektronisch apparaat met de naam Moestuin.nl.
 • Koper verwijst naar gebruikers van de Dienst die bestellingen voor goederen plaatsen.
 • Land verwijst naar Nederland.
 • Bedrijf (in deze Overeenkomst "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" genoemd) verwijst naar Moestuin.nl, Akerstraat 1, 6281NZ Mechelen.
 • Inhoud verwijst naar inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die door u kan worden geplaatst, geüpload, gelinkt of anderszins beschikbaar kan worden gesteld, ongeacht de vorm van die inhoud.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Feedback betekent feedback, innovaties of suggesties die u verzendt met betrekking tot de kenmerken, prestaties of kenmerken van onze Service.
 • Goed verwijst naar de artikelen of diensten die te koop, verhuur, veiling, contact of enig ander handelsmiddel via de Service worden aangeboden.
 • Operator (in deze Overeenkomst "de Operator", "Wij", "Ons" of "Onze" genoemd) verwijst naar Moestuin.nl.
 • Bestelling betekent een verzoek van u om goederen op de applicatie of website op welke manier dan ook te kopen of te verhandelen.
 • Verkoper verwijst naar gebruikers van de Dienst die Goederen aanbieden en deze op welke manier dan ook beschikbaar stellen voor handel.
 • Dienst verwijst naar de Applicatie of de Website, of beide.
 • Servicevoorwaarden (ook wel 'Voorwaarden' genoemd) betekenen deze Servicevoorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen u en het Bedrijf of de Operator met betrekking tot het gebruik van de Service.
 • Sociale-mediadienst van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde partij worden geleverd en die door de Dienst kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld.
 • Website verwijst naar Moestuin.nl, toegankelijk via www.moestuin.nl.
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing.

#2 - Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Servicevoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: info@moestuin.nl

3 - Erkenning

Dit zijn de Servicevoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Service en de overeenkomst die geldt tussen U en het Bedrijf of de Operator. Deze Servicevoorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Servicevoorwaarden. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door de Service te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden, heeft u geen toegang tot de Service.

U verklaart dat u meerderjarig bent volgens de wetten van uw land of het land, afhankelijk van welke van de twee het hoogst is. Het Bedrijf of de Operator staat personen onder die leeftijd niet toe de Dienst te gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf of de Operator. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens wanneer u de applicatie of website gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

4 - Toepasselijk recht

De wetten van het Land, met uitzondering van de conflictregels, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Applicatie of Website kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

4.1 - Voor gebruikers van de Europese Unie (EU).

Als u een consument in de Europese Unie bent, profiteert u van alle verplichte bepalingen van de wetgeving van het land waar u woonachtig bent.

4.2 - Wettelijke naleving in de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan het embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat terrorisme ondersteunt, en (ii) u niet vermeld op een Amerikaanse overheidslijst van verboden of beperkte partijen.

4.3 - Deelbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling voor zover mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving, en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

4.4 - Ontheffing

Tenzij hierin bepaald, zal het onvermogen om een ​​recht uit te oefenen of om de nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden te eisen, geen invloed hebben op het vermogen van een partij om een ​​dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke prestaties op enig moment daarna te eisen, noch zal het afstand doen van een inbreuk een verklaring van afstand vormen. van elke volgende inbreuk.

5 - Gebruikersaccounts

5.1 - Account aanmaken

Wanneer u bij ons een account aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die juist, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw account op Onze Service.

U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet wettig beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarop de rechten van een andere persoon of entiteit anders dan U rusten zonder de juiste toestemming, of een naam die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen.

5.2 - Accountinformatie

Mogelijk wordt u gevraagd bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw account, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw adres.

Mogelijk moet u documenten overleggen om te voldoen aan de identiteitsverificatie.

Voor of tijdens het posten van Goederen kan u worden gevraagd om, zonder beperking, uw bankrekeninggegevens en uw identiteitsdocumenten te verstrekken.

Voor of tijdens het plaatsen van een Bestelling wordt u mogelijk gevraagd om, zonder beperking, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens op te geven.

5.3 - Accountbeoordeling

Tenzij onderdeel van een functie van de Service, voeren wij geen antecedentenonderzoek uit en onderschrijven wij geen gebruikers. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de door gebruikers verstrekte informatie.

5.4 - Accountwachtwoord

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of acties onder Uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij Onze Dienst is of bij een Socialemediadienst van derden.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

5.5 - Beëindiging van account

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze servicevoorwaarden schendt. Bij beëindiging eindigt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk.

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de service, uw account verwijderen uit de service, of contact met ons opnemen voor hulp.

#6 - Inhoud

6.1 - Uw recht om inhoud te plaatsen

Met onze service kunt u inhoud plaatsen. U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u op de service plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door inhoud op de dienst te plaatsen, verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke inhoud op en via de dienst te gebruiken, wijzigen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, te reproduceren en te distribueren. U behoudt al uw rechten op alle inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de service en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van deze rechten. U stemt ermee in dat deze licentie het recht voor ons omvat om uw inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de dienst, die uw inhoud ook mogen gebruiken met inachtneming van deze voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Inhoud van u is (u bent de eigenaar ervan) of dat u het recht hebt om deze te gebruiken en ons de rechten en licentie verleent zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw inhoud op of via de Dienst geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van wie dan ook.

6.2 - Inhoudsbeperkingen

Het Bedrijf of Bedrijf of Operator is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gebruikers van de Dienst. U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, ongeacht of dit door u of door een derde persoon wordt gedaan die uw account gebruikt.

U mag geen inhoud verzenden die onwettig, aanstootgevend, verontrustend, bedoeld om walging, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is. Voorbeelden van dergelijke aanstootgevende inhoud omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • Onwettige of bevorderende onwettige activiteiten.
 • Lasterlijke, discriminerende of kleingeestige inhoud, inclusief verwijzingen of commentaar over religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale/etnische afkomst of andere doelgroepen.
 • Spam, machinaal of willekeurig gegenereerd, bestaande uit ongeoorloofde of ongevraagde reclame, kettingbrieven, enige andere vorm van ongeoorloofde uitnodiging, of enige vorm van loterij of gokken.
 • Het bevatten of installeren van virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere inhoud die is ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen of beperken, of om gegevens te beschadigen of ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot gegevens of andere informatie van een derde persoon.
 • Inbreuk maken op eigendomsrechten van welke partij dan ook, inclusief patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrecht of andere rechten.
 • Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief het bedrijf of de exploitant en zijn werknemers of vertegenwoordigers.
 • Het schenden van de privacy van een derde persoon.
 • Valse informatie en functies.

Het Bedrijf of de Operator behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om, naar eigen goeddunken, te bepalen of enige Inhoud al dan niet gepast is en voldoet aan deze Voorwaarden, en deze Inhoud te weigeren of te verwijderen. Het Bedrijf of de Operator behoudt zich verder het recht voor om de inhoud op te maken, te bewerken en de wijze ervan te wijzigen. Het Bedrijf of de Operator kan het gebruik van de Dienst ook beperken of intrekken als u dergelijke aanstootgevende inhoud plaatst. Aangezien het Bedrijf of de Operator geen controle heeft over alle inhoud die door gebruikers en/of derden op de Dienst wordt geplaatst, gaat u ermee akkoord de Dienst op eigen risico te gebruiken. U begrijpt dat u door het gebruik van de Dienst mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die u aanstootgevend, onfatsoenlijk, onjuist of aanstootgevend vindt, en u gaat ermee akkoord dat het Bedrijf of de Operator onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk is voor welke inhoud dan ook, inclusief eventuele fouten. of weglatingen in welke inhoud dan ook, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van uw gebruik van welke inhoud dan ook.

6.3 - Back-ups van inhoud

Hoewel er regelmatig back-ups van de inhoud worden gemaakt, garandeert het Bedrijf of de Operator niet dat er geen gegevens verloren zullen gaan of beschadigd raken.

Corrupte of ongeldige back-uppunten kunnen worden veroorzaakt door, zonder beperking, inhoud die beschadigd is voordat er een back-up van wordt gemaakt of die verandert gedurende de tijd dat een back-up wordt uitgevoerd.

Het Bedrijf of de Operator zal ondersteuning bieden en proberen bekende of ontdekte problemen op te lossen die van invloed kunnen zijn op de back-ups van Inhoud. Maar u erkent dat het Bedrijf of de Operator geen aansprakelijkheid heeft met betrekking tot de integriteit van de Inhoud of het onvermogen om de Inhoud met succes in een bruikbare staat te herstellen.

U stemt ermee in een volledige en nauwkeurige kopie van alle Inhoud te bewaren op een locatie die onafhankelijk is van de Dienst.

6.4 - Intellectueel eigendom van anderen en inbreuk op het auteursrecht

Wij respecteren het intellectuele eigendom en de auteursrechten van anderen. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en honoraria van advocaten) als u een verkeerde voorstelling geeft dat de inhoud inbreuk maakt op uw auteursrecht. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat inhoud die op de service wordt geplaatst, inbreuk maakt op het auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom van een persoon.

Wij zijn bereid om te voldoen aan de lokale regelgeving terzake (Digital Millennium Copyright Act (DMCA), EU Copyrightrichtlijn, ...).

Als u een auteursrechthebbende bent of namens iemand geautoriseerd bent, en u van mening bent dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt die plaatsvindt via de Service, moet u uw kennisgeving schriftelijk indienen onder de aandacht van onze auteursrechtagent via e-mail (zie 3 - Contact met ons opnemen) en voeg in uw kennisgeving de volgende informatie toe met betrekking tot de vermeende inbreuk:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt, inclusief de URL (d.w.z. het webpagina-adres) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 • Identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de Dienst waar het materiaal zich bevindt dat volgens u inbreuk maakt.
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
 • Een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Na ontvangst van een melding zal het Bedrijf of de Operator, naar eigen goeddunken, welke actie dan ook ondernemen die zij passend acht, inclusief het verwijderen van de betwiste inhoud van de Dienst.

7 - Bestellingen van goederen

Door via de Dienst een bestelling voor Goederen te plaatsen, garandeert u dat u juridisch in staat bent bindende contracten aan te gaan.

7.1 - Positie van de dienst in bestellingen

Onze rol is die van bemiddelaar tussen u en de verkopers bij het gebruik van de service. Wij zijn daarom een ​​derde partij bij bestellingen, wat onze aansprakelijkheid beperkt in eventuele geschillen tussen u en de verkopers.

Wij zijn geen partij bij enige overeenkomst die u met de Verkopers heeft. Elke overeenkomst die u met de Verkopers aangaat, maakt geen deel uit van enige overeenkomst die wij met u hebben.

7.2 - Uw gegevens als koper

Als u een bestelling wilt plaatsen voor goederen die via de service beschikbaar zijn, wordt u mogelijk gevraagd bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw bestelling, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw bestelling, Uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht heeft om creditcard(s) of betaalkaart(en) of andere betaalmethode(n) te gebruiken in verband met een Bestelling; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie te verstrekken aan derden die de betaling verwerken om de voltooiing van uw bestelling te vergemakkelijken.

7.3 - Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Wij en Verkopers actualiseren voortdurend ons aanbod van Goederen op de Dienst. De Goederen die beschikbaar zijn op de Service kunnen verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn, en Verkopers en Wij kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over de Goederen op de Service en in Onze advertenties op andere websites.

Wij en Verkopers kunnen en zullen de juistheid of volledigheid van enige informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten, niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

7.4 - Prijzenbeleid

Het Bedrijf of de Operator en de Verkoper behouden zich het recht voor om hun prijzen op elk moment te herzien voordat een Bestelling wordt geaccepteerd.

De opgegeven prijzen kunnen door het Bedrijf of de Exploitant worden herzien na acceptatie van een Bestelling in geval van een gebeurtenis die de levering beïnvloedt als gevolg van overheidsoptreden, variatie in douanerechten, hogere verzendkosten, hogere wisselkoerskosten en andere zaken die buiten de macht liggen. van het Bedrijf of de Exploitant of de Verkoper. In dat geval heeft u het recht om uw bestelling te annuleren.

7.5 - Betalingen

Betalen kan via verschillende betaalmethodes die wij ter beschikking hebben. We vertrouwen op betalingsgateways die hun eigen servicevoorwaarden en hun eigen beperkingen hebben.

Betaalkaarten (creditcards of debetkaarten) zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door uw kaartuitgever. Als wij niet de vereiste toestemming ontvangen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of niet-levering van uw bestelling.

7.6 - Servicekosten

Het is mogelijk dat wij u een aantal kosten (en toepasselijke belastingen) in rekening brengen voor het recht om de Service te gebruiken. Meer informatie over wanneer servicekosten van toepassing zijn en hoe deze worden berekend, wordt weergegeven tijdens uw bestelling. Wij behouden ons het recht voor om de servicekosten op elk moment te wijzigen.

7.7 - Orderwijziging

U en de Verkopers zijn verantwoordelijk voor alle wijzigingen in de Bestelling die u via de Service wilt aanbrengen en gaan ermee akkoord om eventuele extra bedragen, kosten of belastingen te betalen die verband houden met een wijziging van de Bestelling.

7.8 - Annulering van bestelling

7.8.1 - Onze annuleringsrechten voor bestellingen

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Beschikbaarheid van goederen
 • Fouten in de beschrijving of prijzen voor goederen
 • Fouten in uw bestelling
 • Fouten van de verkoper

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als er sprake is van fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie of handel.

7.8.2 - Annulering van bestellingen door kopers

Als U als Koper een Bestelling annuleert, wordt het door U betaalde bedrag (inclusief de Servicekosten) niet terugbetaald.

Als iets buiten uw macht vereist dat u een bestelling annuleert, of als u vindt dat uw bestelling moet worden terugbetaald, neem dan contact met ons op.

7.8.3 - Annulering van bestellingen door verkopers

Als u als Verkoper een Bestelling annuleert, wordt het door de Koper betaalde bedrag (inclusief de Servicekosten) aan de Koper terugbetaald en niet aan de Verkoper overgemaakt.

Als iets buiten uw macht vereist dat u een bestelling annuleert, of als u vindt dat uw bestelling moet worden terugbetaald, neem dan contact met ons op.

7.9 - Bestellingsgeschil

Als een koper of verkoper een bestelling betwist, moet het bedrijf of de exploitant hiervan op de hoogte worden gesteld. Het geschil zal naar eigen goeddunken worden opgelost.

8 - Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

8.1 - Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, zal de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf of de Operator en al zijn leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt zijn tot het bedrag dat u daadwerkelijk heeft betaald via de Dienst of 100 USD (of het equivalent daarvan in de lokale valuta van de Service) als u niets via de Service heeft gekocht.

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal het Bedrijf, de Operator of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of vervolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, software van derden en/of hardware van derden die bij de Dienst wordt gebruikt , of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf, de Operator of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie zijn essentiële doel niet bereikt.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze rechtsgebieden zal de aansprakelijkheid van elke partij beperkt zijn tot de grootst mogelijke mate toegestaan ​​door de wet.

8.2 - Disclaimer "ZOALS HET IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR".

De Service wordt aan u geleverd "AS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en defecten, zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf of de Operator, namens zichzelf en namens zijn Gelieerde Ondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met met betrekking tot de Dienst, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de loop van de handel, prestaties, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking op het voorgaande biedt het Bedrijf of de Operator geen enkele garantie of toezegging, en geeft het geen enkele verklaring dat de Service aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, applicaties, systemen of andere diensten, zonder onderbreking functioneren, voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen, vrij zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geven noch het Bedrijf, noch de Operator, noch enige van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Dienst, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarop zijn opgenomen; (ii) dat de Dienst ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Dienst, de servers, de inhoud of e-mails verzonden door of namens het Bedrijf of de Operator vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in dit artikel zijn uiteengezet, worden toegepast in de ruimste mate die afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving.

8.3 - Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf of de Operator.

Het Bedrijf of de Operator heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat er verder mee akkoord dat het Bedrijf of de Operator niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij adviseren u ten zeerste om de servicevoorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

8.4 - Vertaalinterpretatie

Deze Servicevoorwaarden zijn mogelijk vertaald als we ze via onze Service voor u beschikbaar hebben gesteld. U stemt ermee in dat in geval van een geschil de originele Engelse tekst prevaleert.

#9 - Geschillenbeslechting over de Dienst

Als u zich zorgen maakt of geschillen heeft over de Dienst, stemt u ermee in om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf of de Operator.

10 - Intellectueel eigendom van de Dienst

De Dienst en de originele inhoud (exclusief Inhoud geleverd door U of andere gebruikers), kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf of de Operator en zijn licentiegevers.

De Service wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten van zowel het land als het buitenland.

Onze handelsmerken en handelsopmaak mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf of de exploitant.

11 - Uw feedback aan ons

U draagt ​​alle rechten, titels en belangen over in de feedback die u aan het bedrijf of de exploitant verstrekt. Als een dergelijke overdracht om welke reden dan ook niet effectief is, gaat u ermee akkoord het bedrijf of de exploitant een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen voor het gebruiken, reproduceren, openbaar maken, in sublicentie geven, distribueren, wijzigen en exploiteren van dergelijke feedback zonder beperking.

12 - Wijzigingen in deze Servicevoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Applicatie of Website en de Dienst.